Regulamin

Regulamin pola paintballowego

 1. Osoby biorące udział w grze muszą zapoznać się z regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i potwierdzić podpisem stosowne oświadczenie o ich znajomości.
 2. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych, legitymujące się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającymi tożsamość.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia, za pisemną zgodą rodziców / prawnych opiekunów, nie będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Osoby biorące udział w grze jak i im towarzyszące, zobowiązują się stosować do poleceń osób obsługujących pole paintballowe.
 5. Uczestnicy gry muszą podporządkować się obsłudze prowadzącej grę, która ma prawo wyeliminować gracza stwarzającego zagrożenie dla innych i nieprzestrzegającego zasad bezpieczeństwa.
 6. Zawodnicy biorący udział w grze przejdą krótkie przeszkolenie związane z zasadami bezpiecznej gry i obsługą markerów paintballowych.
 7. Każdy uczestnik odpowiada za swoje zachowanie na polu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za powstałe szkody będące skutkiem brawury lub używania sprzętu w nieodpowiedni sposób.
 8. Do gry może służyć sprzęt tylko do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 9. Zabrania się wchodzenia na teren gry bez pełnego wyposażenia ochronnego tj.: maski i kombinezonu ochronnego.
 10. Osoby postronne nieuczestniczące bezpośrednio w grze przebywają w bezpiecznym, neutralnym miejscu wyznaczonym przez organizatora. Swoim zachowaniem nie mogą wpływać na przebieg gry.
 11. Zdejmowanie maski ochronnej lub jej uchylania na terenie pola gry jest surowo zabronione i skutkować będzie wykluczeniem z gry.
 12. Walka wręcz jest zabroniona.
 13. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie trafienia kulką z farbą, która pozostawi ślad na ubraniu ochronnym lub za nie przestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 14. Gracz wyeliminowany z gry czy opuszczający pole gry z jakiegokolwiek innego powodu zobowiązany jest zabezpieczyć i trzymać marker lufą do ziemi, oraz podniesioną drugą rękę do góry opuszcza pole gry w taki sposób aby nie utrudniać gry innym grającym.
 15. Zabrania się oddawania strzału z odległości mniejszej niż 6 metrów do gracza i celowania w głowę.
 16. Zakaz wchodzenia na drzewa i przeszkody znajdujące się na terenie pola paintball owego
 17. Zabrania się strzelania w głowę przeciwnika.
 18. Minimalna odległość gracza od gracza z której wolno oddać strzał wynosi 6 metrów.
 19. Strzelanie do zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest ZABRONIONE.
 20. Kategorycznie zabrania się, strzelania poza pole gry.
 21. Gracz poza strefą gry jest zobowiązany skierować lufę markera w dół do ziemi, zabezpieczyć spust oraz założyć ochronny bartel bag (zatyczka). Pod żadnym pozorem nie zaglądamy do lufy markera.
 22. Marker jest odbezpieczony tylko i wyłącznie w strefie gry.
 23. Gracz może być wyeliminowany z gry przez obsługę pola, gdy nie będzie przestrzegał regulaminu gry- pola, a także może zostać przerwana gra, bez zwrotu różnicy kosztów.
 24. Zawodnik wyeliminowany z gry nie zdejmuje maski, podnosi wolno rękę do góry, drugą ręką trzymając marker skierowany lufą do ziemi i opuszcza strefę gry, jak najszybciej do strefy bezpiecznej.
 25. Gracz, który chce zejść z pola gry, informuje zejście takimi samymi gestami, jak gracz wyeliminowany z gry. NIE ZDEJMUJ MASKI.
 26. Zabrania się strzelania do graczy schodzących z pola gry.
 27. Zabrania się używania w grze kulek znalezionych, zabrudzonych, mokrych nieznajomego pochodzenia .Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera .Gra odbywa się tylko kulkami dostarczonymi przez organizatorów.
 28. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania markera. W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu (markera, maski itp.) stosuje się odpowiedzialność materialny
 29. Przerwanie gry przez obsługę pola będzie informowane dźwiękiem, dźwięk będzie zademonstrowany przed rozpoczęciem gry.
 30. Należy unikać zanieczyszczenia markera ziemią.
 31. Osoby będące na terenie pola nie mogą stwarzać zagrożenia zdrowia lub żyda innym uczestnikom.
 32. W razie stwierdzenia niesprawności sprzętu ,należy przerwać grę zgłaszając do obsługi pola.
 33. Właściciel ani pracownik pola nie odpowiadają za rzeczy osobiste wniesione na teren pola.
 34. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia swojego i innych uczestników będą usunięte z pola gry.
Czytelny podpis uczestnika gry
Dokument tożsamości

 

Zasady pola paintballowego

 1. Przestrzeganie niniejszego REGULAMINU i ZASAD bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie POLA PAINTBALLOWEGO
 2. Udział w grze mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych, legitymujące się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającymi tożsamość.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok żyda, wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna nie będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających , który po zapoznaniu się z regulaminem i zasadami pola wyrazi pisemną zgodę na udział w grze podopiecznego.
 4. Wejście na pole paintballowe następuje na odpowiedzialność i ryzyko danej osoby lub jej opiekuna prawnego.
 5. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry, zostaje przeszkolony przez obsługę pola w zakresie zasad bezpieczeństwa i regulaminu, zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu, podpisuje stosowne oświadczenie, uiszcza opłaty za bilet.
 6. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także zakazuje się spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Pola Paintballowego.
 7. Palenie papierosów jest zabronione na terenie pola.
 8. Obowiązuje wszystkich zawodników podporządkowanie się do reguł i zasad gry.
 9. Obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu między zawodnikami i używania wulgarnych słów na terenie pola.
 10. W strefie gry mogą przebywać tylko, osoby biorące w niej udział.
 11. Osoby będące w strefie gry, są bezwzględnie zobowiązane do noszenia maski ochronnej, nie mogą jej zdejmować pod żadnym pozorem, są narażone na duże niebezpieczeństwo. Trafienie w odsłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku lub słuchu. ZAPAMIĘTAJ NIE ZDEJMUJEMY MASKI NA POLU dbaj o siebie i partnera.
 12. Zapamiętaj, jeśli dostanie ci się farba z kulki do oczu, przemyj je czystą wodą. Nie trzyj i nie pocieraj oczu.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren, na którym rozgrywa się gra bez dobrze dopasowanej maski chroniącej oczy i uszy (zakaz używania produktów zastępczych) oraz ubrań ochronnych. Przed rozpoczęciem gry, trzeba założyć maskę ochronną i ją dobrze dopasować by nie spadła podczas gry w trakcie biegania
 14. Strzelanie z markera (pistolet paintballowy) może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie, polu gry.
 15. Obowiązuje zakaz przytykania lufy do głowy lub pleców, wymachiwania nią, straszenia.
 16. Zakaz zwiększania prędkości kulki wylotowej(mierzenie prędkości za pomocą chronografu bezpieczna prędkość 95m/s).

 

Oświadczenie uczestnika gry na polu paintballowym

 1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu i pola paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą gałki ocznej, a także uszkodzeniem uszu i utraty słuchu. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach, kiedy jestem w strefie gry i na terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk-kulkę rozmyślnie bądź przypadkowo.
 3. Rozumiem, że chociaż obsługa pola będzie się starała zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich graczy na polu, to mogę być zraniony przez gracza nie przestrzegającego zasad bezpieczeństwa.
 4. Rozumiem, że gra paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. zranienia przez pocisk, zranienia z powodu uszkodzenia sprzętu paintballowego używanego podczas gry, zranienie z powodu wad naturalnych jak również wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
 5. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nie przymuszonej woli akceptuję ryzyko związane z uczestnictwem w grze paintball lub jej obserwacji.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry lub zasad bezpieczeństwa przez któregoś z graczy w trakcie gry, mogę zostać zraniony lub trwale okaleczony.
 7. Zgadzam się przestrzegać zasad i bezpieczeństwa na polu paintball w przypadku narażenia graczy na utratę zdrowia lub życia, będę zobowiązany pokryć wszelkie szkody i wydatki osobiście powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania się na polu gry, łącznie z wynagrodzeniem prawników.
 8. Jestem świadom zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
 9. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
 10. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku złego użytkowania markera, maski ochronnej paintball.
 11. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzęt w stanie nienaruszonym.
 12. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
 13. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt mi wypożyczony. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego mi sprzętu lub innego wyposażenia pola zobowiązuję się do uregulowania odszkodowania finansowego za ten sprzęt
 14. Potwierdzam, że mam dobre zdrowie, nie posiadam wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą paintball. Rozumiem, że w przypadku wątpliwości co do mojego stanu zdrowia, jestem zobowiązany do skonsultowania się z lekarzem przed grą paintball.
 15. Jako warunek dopuszczający do gry w paintball organizowanej przez właścicieli Pola Paintball Z.W.U.H. Jesiołkiewicz S. zrzekam się wszelkich praw jakie mógłbym mieć przeciw właścicielowi Pola Paintball, właścicielowi terenu, producentowi sprzętu i personelowi pola.
 16. Oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 17. Zostałem poinformowany o zakazie wchodzenia na drzewa i przeszkody zbudowane na terenie pola paintballowego.
 18. Zostałem poinformowany o zakazie spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie Pola Paintball.
 19. Zostałem poinformowany o zakazie przemocy fizycznej na Polu Paintball i używania słów wulgarnych.
 20. Zostałem poinformowany, że właściciel i obsługa pola nie odpowiada za rzeczy wniesione lub pozostawione na teranie pola paintballowego.
 21. Nie będę strzelał do osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry.
 22. Zgadzam się na przestrzeganie i dostosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych w punktach tego Oświadczenia i Regulaminu Pola Paintball.
 23. Jestem świadom, że składając podpis akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu i zasad bezpieczeństwa gry organizowanej przez Z.W.U.H. Jesiołkiewicz S. właściciela Pola Paintball w Ślesinie.

Przeczytałem i zrozumiałem w/w treść regulaminu i zasad (w 50 punktach) oraz oświadczenie (w 23 punktach) co potwierdzam własnoręcznym podpisem i okazaniem się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Czytelny podpis uczestnika gry
Dokument tożsamości

Share This